Consultanta in domeniul situatiilor de urgenta si aparare impotriva incendiilor

CONSULTANTA IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA SI APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Societatea noastra ofera servicii de consultanta in domeniul situatiilor de urgenta si presteaza prin personal profesionist activitati pe segmentul – apararea impotriva incendiilor

A. Intocmirea documentatiilor in vedere obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu, potrivit prevederilor legale in domeniu.

B. Analiza privind modul de asigurare a identificarii, evaluarii si implementarii masurilor de aparare impotriva incendiilor conform criteriilor stabilite la nivel national, masuri ce trebuie corelate cu nivelul riscului de incendiu, in vederea reducerii acestui tip de risc. Analiza consta in derularea urmatoarelor activitati:

 1. Deplasarea la fata locului in obiectiv si culegerea datelor si informatiilor necesare;
 2. Primirea fotocopiilor dupa documentele necesare la de la beneficiar, in vederea utilizarii acestora pentru atingerea scopului propus;
 3. Analizarea documentelor în corelare cu situatia existenta la fata locului si în concordanta cu prevederile cuprinse în legislația specifica din domeniul apararii impotriva incendiilor, în normativele de specialitate în vigoare, precum si în normele si reglementarile specifice activitaților ce se desfasoara în obiectiv.
 4. Argumentarea privind asigurarea/neasigurarea dotarii obiectivului cu sisteme, instalatii si dispozitivele de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor (instalatie de detecare, semnalizare si avertizare incendiu, instalatii cu hidranti de incendiu interiori, instalatii cu hidranti de incendiu exteriori si instalatii de incendiu cu sprinklere etc.), in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor si cu prevederile normativelor de specialitate in vigoare. Pentru conformitate, in baza imputernicirii scrise date de catre Beneficiar, utilizând Argumentarea, se va asigura solicitarea unui punct de vedere de la autoritatea in domeniu – Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta –  cu privire la urmatoarele aspecte:
  • Comunicarea de catre institutia mai sus mentionata daca, in conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor (*republicata*), este obligatorie solicitarea/obtinerea avizului si/sau autorizatiei de securitate la incendiu pentru obiectivul in cauza.
  • Comunicarea de catre institutia mai sus mentionata daca, in conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor (*republicata*), in legislatia specifica din domeniul apararii impotriva incendiilor si in normativele de specialitate in vigoare, este obligatorie dotarea in cauza cu cu sisteme, instalaţii si dispozitivele de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor (instalatie de detecare, semnalizare și avertizare incendiu, instalatii cu hidranti de incendiu interiori, instalatii cu hidranti de incendiu exteriori și instalatii de incendiu cu sprinklere etc.).
  • Dupa obtinerea punctului de vedere de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta beneficarul/investitorul poate decide calea de urmat.

B1. Consultanta de specialitate cu privire la modul de intocmire a documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, normelor si reglementarilor specifice activitatilor ce se desfasoara in obiectiv:

 1. Stabilirea structurilor cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor
 2. Elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii împotriva incendiilor, respectiv:
  • decizie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apărarea împotriva incendiilor;
  • instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
  • dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
  • dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
  • dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta – numai daca este cazul;
  • dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
  • reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
  • conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile;
  • dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
  • masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
 3. Elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor, respectiv:
  • fisa obiectivului;
  • raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
  • documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu (daca obiectivul este nou sau a fost modernizat fiind necesara obtinerea avizului de securitate la incendiu conform prevederilor H.G.R. nr. 571/2016), identificarea, evaularea și implementarea masurilor de aparare =mpotriva incendiilor (pentru un obiectiv existent);
  • avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor – daca este cazul;
  • certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;
  • registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, intretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii in domeniu;
  • registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
  • date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta – daca este cazul;
  • lista operatorilor economici/institutiilor cu care a incheiat contracte de inchiriere/conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului – daca este cazul;
  • planurile de protectie impotriva incendiilor;
  • evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei;
  • evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
  • rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta – daca este cazul, daca operatorul economic are in structura acest serviciu;
  • fisele de instruire, conform prevederilor Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii – daca este cazul, daca operatorul economic detine, produce sau lucreaza cu substante periculoase;
  • grafice de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii (instalatii electrice, instalatii de gaze, instalatii de incalzire etc.) sau care se utilizeaza in caz de incendiu (sisteme, instalatii de semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor);
  • rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;
  • programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.
 4. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca:
  • prevenirea incendiilor;
  • organizarea interventiei de stingere a incendiilor;
  • afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;
  • organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor, prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;
  • elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca;
  • marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare.
 5. Planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor.
 6. Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca, prin:
  • stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca, a serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, a administratorului, precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor;
  • stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor, a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului, precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;
  • stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara programului;
  • organizarea efectiva a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice.
 7. Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor.
 8. Elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor.
 9. Indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative in vigoare.
 10. Realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment.
 11. Asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor.
 12. Planificarea interventiei salariatilor in caz de incendiu.
 13. Reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii.

C. Intocmirea planurilor de protectie impotriva incendiilor:

 1. Planul de evacuare a persoanelor.
 2. Planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase.
 3. Planul de interventie.

D. Intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.

E. intocmirea documentelor de organizare si functionare a serviciului privat pentru situatii de urgenta, potrivit prevederilor OMAI nr. 75/2019.

F. Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare in caz de incendiu.

G. Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune in caz de incendiu.

H. Reprezentarea/participarea la controalele de prevenire executate in domeniul situațiilor de urgenta de catre reprezentanții inspectoratului pentru situatii de urgenta pe raza caruia isi desfașoara activitatea obiectivul

I. Executarea de simpozioane in domeniul apararii impotriva incendiilor in vederea prezentarii legislatiei in domeniul specific si a importantei cunoasterii acesteia in viata de zi cu zi a cetateanului, personalului angajat, managerilor si a tuturor categoriilor de salariati din orice institutie publica si/sau operator economic din Romania.

Activitatile se desfasoara in baza unui contract de consultanta, incheiat intre Prestator si Beneficiar.